Apstiprināts

ar Pāvilostas novada domes

29.04.2021. sēdes lēmumu


                                                                                    

                                                                                 

PĀVILOSTAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRA

NOLIKUMS

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1.Pāvilostas novada Tūrisma  informācijas centrs (turpmāk tekstā- Centrs) ir Pāvilostas novada pašvaldības iestāde.

1.2.Centra mērķis ir veicināt Pāvilostas un  Pāvilostas novada tūrisma koordināciju, attīstību un nodrošināt par tā pasākumiem un pakalpojumiem pilnvērtīgu informāciju.

1.3.Centrs savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktus, Pāvilostas novada domes lēmumus, rīkojumus un šo nolikumu.

1.4.Centrs strādā sadarbībā ar pašvaldības institūcijām.

1.5.Centru dibina, reorganizē vai likvidē Pāvilostas novada dome ar savu lēmumu.

1.6.Centrs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90002115551.

1.7.Centra pakļautībā atrodas Ziemupes / Vērgales tūrisma informācijas centrs.

1.8.Centra pilns nosaukums un juridiskā adrese:

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs

Dzintaru iela 2

Pāvilosta, Pāvilostas novads

LV-3466

2.     GALVENIE UZDEVUMI

2.1.Veicināt Pāvilostas novada tūrisma infrastruktūras attīstību un maksimālu tās izmantošanu.

2.2.  Sniegt vietējiem un ārzemju ceļotājiem, kā arī iedzīvotājiem objektīvu informāciju par tos interesējošām apmešanās, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras pasākumiem u.c. iespējām Pāvilostas novadā un iespēju robežās visā Latvijā.

2.3.  Vākt, uzturēt, sistematizēt, izplatīt un atjaunot informāciju par tūrisma objektiem un pakalpojumiem Pāvilostas novadā un visā Latvijā un iespēju robežās veikt Pāvilostas novada mārketingu.

2.4.  Uzskaitīt Centra apmeklētājus, to informācijas un apmešanās vietu pieprasījumus.

2.5.  Reklamēt savus pakalpojumus, izmantojot iespējamos masu saziņas līdzekļus.

2.6.  Informēt Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Kurzemes tūrisma asociāciju un  Liepājas reģiona tūrisma  informācijas biroju par jaunumiem tūrisma attīstībā.

2.7.  Sagatavot, izdot un izplatīt informatīvos un kartogrāfiskos izdevumus par tūrisma pakalpojumiem Pāvilostas novadā.

2.8.  Atbildēt par Centra rīkotajiem pasākumiem.

2.9.        Sadarboties ar Pāvilostas novada pašvaldību.

2.10.     Sniegt Pāvilostas novada domes vadībai ierosinājumus par jautājumiem, kuri saistīti ar tūrisma nozares attīstību un tās darbības pilnveidošanu.

2.11.                     Ievērot darba laiku atkarībā no pieprasījuma tūrisma sezonā.

3.     CENTRA TIESĪBAS

3.1.  Pastāvīgi veikt Centra nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības konkrētās formas, saturu, virzienu.

3.2.  Saņemt struktūrvienības  darbībai nepieciešamos pašvaldības budžeta līdzekļus un rīkoties ar tiem racionāli.

3.3.  Saskaņā ar Pāvilostas  novada pašvaldībā apstiprināto  maksas pakalpojumu cenrādi, sniegt maksas pakalpojumus.

3.4.  Centra darbības rezultātā iegūtos finanšu līdzekļus izmantot Centra darbības attīstībai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai.

3.5.  Ierosināt un iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībai priekšlikumus par jautājumiem, kuri ietilpst Centra kompetencē.

3.6.  Organizēt konferences, sanāksmes, simpozijus, tikšanās (vietēja rakstura, piedalīties ārvalstīs) par tūrisma jautājumiem.

3.7.  Centra vadītājam ir tiesības apstiprināt Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra organizēto konkursu nolikumus.

3.8.  Sadarboties ar citiem tūrisma informācijas centriem un birojiem Latvijā un ārvalstīs, tūrisma uzņēmumiem un iestādēm.

3.9.  Iestāties tūrisma organizācijās Latvijā un ārvalstīs, un piedalīties to darbībā.

3.10.                   Sadarboties ar masu saziņas līdzekļiem.

3.11.       Paaugstināt Centra darbinieku profesionālo kvalifikāciju, piedalīties Latvijas Investīciju Attīstības  aģentūras (LIAA), Kurzemes tūrisma asociācijas (KTA) un citu institūciju organizētajos kursos, semināros, sanāksmēs, u.t.t..

4.     CENTRA DARBĪBAS STRUKTŪRA

4.1.  Centra darbs norit saskaņā ar gada un perspektīvajiem plāniem atbilstoši Centra ilgtermiņa attīstības koncepcijai. Plāni tiek saskaņoti ar Pāvilostas  novada pašvaldību.

4.2.  Centra struktūru nosaka pašvaldība, izejot no tās darbības mērķiem un galvenajiem uzdevumiem.

4.3.  Centru vada vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Pāvilostas novada dome. Centra vadītājs ir pakļauts Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam. Darba līgumu ar Centra vadītāju slēdz Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs.

4.4.  Centra vadītājs ir tiesīgs izlemt visus viņa pārziņā nodotos jautājumus, kuri saistīti ar Centra darbu, atbilstoši Pāvilostas novada domes lēmumiem, šim nolikumam un LR likumdošanai.

4.5.Centra centrālais birojs izveidots Pāvilostā, Dzintaru ielā 2, Pāvilostā Pāvilostas novadā, LV-3466. Tā pakļautībā esošās apakšvienības - Ziemupes  / Vērgales tūrisma informācijas centrs atrodas  "Jūras mājā" , Ziemupē, Vērgales pagastā, LV-3463..

4.6.  Centra vadītājs darbojas uz šī nolikuma pamata ar sekojošiem pienākumiem un tiesībām:

4.6.1.                   pārstāvēt Centra intereses visās pašvaldības un valsts iestādēs, organizācijās, uzņēmumos u.c.,

4.6.2.                   Centra vajadzībām slēgt līgumus un visa veida ar likumu atļautus darījumus, kuru kopsummas nepārsniedz EUR 250,00, un atbildēt par naudas līdzekļu pamatotu izlietošanu;

4.6.3.                   rīkoties ar Centra mantu un iegādāties to struktūrvienības un struktūrvienības pakļautībā esošo apakšvienību vajadzībām, ja tās vērtība nepārsniedz EUR 250,00;

4.6.4.                   pārvaldīt Centra esošo mantu un inventāru;

4.6.5.                   iesniegt priekšlikumus Pāvilostas novada pašvaldībai par nepieciešamiem līdzekļiem Centra darbības nodrošināšanai un darba uzlabošanai;

4.6.6.                   pieņemt un atbrīvot no darba Centra darbiniekus Pāvilostas novada pašvaldības apstiprinātā Centra štata saraksta ietvaros;

4.6.7.                   slēgt darba līgumus un noteikt Centra darbiniekiem darba algas atbilstoši Pāvilostas novada pašvaldības apstiprinātajai tarifikācijai;

4.6.8.                   kontrolēt Centra darbinieku darbu un pieprasīt uzticēto pienākumu izpildi;

4.6.9.                   piedalīties Pāvilostas novada domes sēdēs, kurās tiek izskatīti ar Centra darbību saistīti jautājumi;

4.6.10.                pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, izstrādāt Centrā strādājošo amata aprakstus, kurus apstiprina Pāvilostas novada dome;

4.6.11.                sastādīt un iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībai Centra budžeta pieprasījumu un budžeta izdevumu tāmi, nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izlietošanu;

4.6.12.                organizēt lietvedību, statistiku un arhīva darbu, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

4.6.13.                pēc pieprasījuma sniegt savlaicīgu un patiesu informāciju valsts un pašvaldības institūcijām;

4.6.14.                izstrādāt Centra darba plānu;

4.6.15.                atbildēt par Centra organizētajiem masu pasākumiem;

4.6.16.                sadarboties ar skolu un citām iestādēm informācijas vākšanas un apkopošanas jomā;

4.6.17.                izstrādāt tūrisma un ekskursiju maršrutus, to aprakstu tekstus;

4.6.18.                nodrošināt iespēju robežās ārzemju tūristu komunikācijas iespējas;

4.6.19.                nodrošināt darbiniekus ar nepieciešamajiem darba līdzekļiem;

4.6.20.                veidot un apkopot statistisko pārskatu par tūrismu novadā.

4.7.  Centra vajadzībām nepieciešamos darījumus un līgumus, kuru kopsumma pārsniedz EUR 250,00, slēdz Pāvilostas novada pašvaldība.

4.8.  Rīkoties ar Centra mantu un iegādāties to Centra vajadzībām, ja tās vērtība pārsniedz EUR 250,00, tiesīga Pāvilostas novada pašvaldība.

4.9.  Centra štata vietas apstiprina Pāvilostas novada dome.

4.10.                   Centra vadītājam jānodrošina:

4.10.1.                Centra efektīva un stabila darbība;

4.10.2.                ar Centra darbību saistīta Pāvilostas novada domes lēmumu izpilde;

4.10.3.                ar citiem uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām un privātpersonām noslēgto līgumsaistību izpilde un ievērošana;

4.10.4.                īpašuma saglabāšana;

4.10.5.                valsts pašvaldības vai dienesta noslēpumus saturošu ziņu aizsardzība;

4.10.6.                savlaicīgas un patiesas informācijas sniegšana attiecīgajam valsts un pašvaldību institūcijām;

4.10.7.                darba likumdošanas ievērošana.

5.     CENTRA FINANSĒJUMA UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

5.1.  Pāvilostas novada pašvaldība piešķir finansējumu saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”.

5.2.  Centra rīcībā esošos finanšu līdzekļus izmanto saskaņā ar budžeta izdevumu tāmi, kuru apstiprina Pāvilostas novada pašvaldība.

5.3.  Pašvaldības finansējums:

5.3.1.                   Centra ēkas, iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai;

5.3.2.                   Centra komunālajiem maksājumiem, nodokļu u.c. maksājumiem;

5.3.3.                   Centra darbinieku atalgojumam;

5.3.4.                   Centra darbinieku kvalifikācijas celšanai;

5.3.5.                   Centra saimnieciskai darbībai, pasākumu organizēšanai, kā arī fiziskai darbībai (ugunsdrošības iekārtām) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

5.3.6.                   starptautiskai sadarbībai.

5.4.  Centra finansējumu veido:

5.4.1.                   Pāvilostas novada pašvaldības piešķirtie finanšu līdzekļi;

5.4.2.                   ziedojumi un dāvinājumi;

5.4.3.                   maksas pakalpojumi.

5.5.  Centram ir tiesības nodarboties ar saimniecisko darbību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.6.  Par maksas pakalpojumiem gūtie līdzekļi tiek izmantoti Centra darbības attīstībai un darbinieku materiālai stimulēšanai. Ziedojumi un dāvinājumi tiek izmantoti norādītajiem mērķiem, bet ja tāds nav norādīts, tad – Centra darbības attīstībai.

5.7.  Centra finanšu un grāmatvedības operācijas veic Pāvilostas novada pašvaldības grāmatvedība.

0

Pirkumu grozs